Den, der har forstand, må regne på dyrets tal*

 

 

I dette indslag tegner vi et portræt af

               Synet om Babylon nogle år fremme i tiden,

Saddam Hussein, og det liv han fører

               hvis Guds sande profet var Johannes:

for at opretholde sit diktatoriske regime:

 

I 25 år har han regeret med frygt og terror.

              Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det       

Men han lever også selv i evig frygt. Derfor

              havde to horn som et lam, men talte som en

omgiver han sig med en livvagt på 15.000

              drage. Det udøver hele det første dyrs magt

mand, der ledes af hans yngste søn. I 2 år

              for dets øjne; det gør store tegn, så det endog

har han ikke vist sig offentligt. De ser ham

              får ild til at falde fra himlen ned på jorden for

kun på TV i optagelser fra ét af en halv

              øjnene af menneskene. Og det fik givet at

snes identiske og sikre konferencelokaler,

              blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede

så ingen kan vide, hvor det bliver optaget.

              også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke

Hvert af hans 20 paladser er fuldt bemandet,

              vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og

og hver dag bliver 3 måltider tilberedt til ham

              små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte   

i hvert palads, for til sidste minut skal ingen

              et mærke på deres højre hånd eller deres

vide, hvor han spiser. Og han har dobbelt-

              pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen

gængere; en snes vellignende statister, der 

             den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller

er forbedret med plastickirurgi, så ingen kan

             dets navns tal. Her kræves der visdom! Den,

vide, hvem han er. Han sover aldrig i sine

             der har forstand, må regne på dyrets tal, for

20 forgyldte paladser, men lever i frygt som

             det er et mennesketal. Dets tal er 666.

dyret i Åbenbaringen. Men der vil komme …

 

 

(Radioavisen 21/3 03/ Åb.13/ Ture Lykkegaard)

 

 

*) Uddraget fra radioavisen er fra en længere reportage om

Saddam Hussein og hans barokke livsførelse, som i hvert fald

alle, der om ikke andet har drengeromaner og tegneserier som

åndelig referenceramme, kan forstå. For alvor slår det nærmest

frit fabulerende diskursive udsagn igennem for den laveste

fællesnævner. At oplysningerne er ganske korrekte skal der

ikke herske tvivl om, jeg bruger her betegnelsen fabel om nogle

udsagn, der ved sin udsøgte kursivering snarere virker

fordummende end oplysende. Tværtimod er det påfaldende,

hvor detaljeret den amerikanske efterretningstjeneste er i sine

beskrivelser af, hvad Saddam Hussein spiser til morgenmad,

i skærende kontrast til oplysninger, der reelt kunne have blot

et mindstemål af offentlig værdi. Sammenfaldet med Adolf

Hitlers livsførelse i de sidste år af hans liv er, netop fordi den

ikke nævnes, så påfaldende, at indslaget i et ideologisk lys blot

tjener den historiske sammenlignings formål, en sammenligning

der for en saglig betragtning er så uvidenskabelig, at den tilhører

et mytisk univers, meget vel tilrettelagt for en politisk tænkning,

der nærmer sig et folkeeventyr. Der er ingen tvivl om at den

amerikanske regering blandt brede grupper har en folkelig

opbakning, og at man på demokratiets vegne må frygte en

præsident, der taler i vendinger som åbenlyst er hentet fra den

trivielle fiktions verden. Denne som med et andet ord, kendt og

begæret som den vesterlandske propagandamaskines højborg,

også kaldes Hollywood. I øvrigt er sammenligningen med Anden

Verdenskrig betinget af nogle ganske bestemte interesser, og

dermed yderst partiel. Skulle man finde på at sammenligne

bombardementerne af Baghdad (eller værre endnu; de veritable

massakrer med klyngebomber, som titusindvis af forsvarsløse

tilbagetrækkende irakiske soldater blev udsat for under den første

golfkrig) med de britisk-amerikanske terrorbombardementer af

Tyskland i de sidste år af Anden Verdenskrig, ville sammen-

ligningen for propagandaen falde knap så heldigt ud.

Bombardementer der vel at mærke sædvanligvis var uden reel

militær betydning, og som krævede op mod en halv million

uskyldige ”civile” tyske liv. Føjer man dertil, at disse stadig

smerter i den tyske bevidsthed og blot ligger to generationer

tilbage i historien, forstår man bedre det tyske folks modstand

mod golfkrigen.

     Der ligger ikke nogen bestemt intention bag sammenligningen

med Johannes’ Åbenbaring, eller rettere, de intentioner der måtte

ligge bag, er for kunstværkets vedkommende irrelevante.

Sammenligningen må tale for sig selv. Som skrevet står; den, der

har forstand, må regne på dyrets tal, hvad det tal så end må

betyde, og hvordan det regnestykke så end ser ud.